Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

VESPER

Łukasz Gacek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VESPER Łukasz Gacek z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Górnych Wałów 29, 44-100 Gliwice, NIP: 6312462133, REGON: 241078930

Regulamin

niniejszy dokument

GEOEXPO.ONLINE

prowadzona przez Vesper, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie geoexpo.online

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Vesper pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Geoexpo.online

UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Vesper w ramach Geoexpo.online, na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Geoexpo.online

LICYTANT

Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Geoexpo.online

LICYTACJA

rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar

TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Geoexpo.online

DYSKUSJA

toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji - odbywający się w ramach udostępnionych przez Vesper narzędzi wsparcia pozakupowego.

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W GEOEXPO.ONLINE

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Geoexpo.online działalności gospodarczej dokonują Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz.

2.3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do VESPER kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce.

2.4. Sprzedaż Towarów, w ramach Konta Firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na Geoexpo.online. Jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach Konta Zwykłego.

2.5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Vesper, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vesper w ramach Geoexpo.online, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6. Podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vesper w ramach Geoexpo.online, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.7. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

2.8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Geoexpo.online po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Geoexpo.online za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Vesper, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Geoexpo.online. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

2.10. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Vesper:

a. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,

b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

2.11. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Geoexpo.online wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez Vesper uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Vesper może:

a. uzależnić korzystanie z Geoexpo.online od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Geoexpo.online,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Vesper zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.12. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz.


II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. OFERTY

3.1. W ramach Geoexpo.online, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

a. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,

b. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.2., Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.

3.2. W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1. Sprzedający zobowiązują się do nie wystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Geoexpo.online formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Vesper nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Geoexpo.online oraz przez Vesper – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

5.4. Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, Sprzedający zleca Vesper publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. Liczba jednocześnie opublikowanych Ofert Użytkownika nie może przekroczyć bez zgody Vesper 100.000, przy czym zabronione jest również zlecenie Vesper publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru, w liczbie która zagrażać może zasadom uczciwej konkurencji w ramach Geoexpo.online.

5.5. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Geoexpo.online) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala Vesper na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu. Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Vesper i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Vesper jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Vesper zgodzie. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Vesper oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Vesper oraz podmiotów, którym Vesper udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści. Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez Vesper zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Vesper oraz podmioty, którym Vesper udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

5.6. Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1. Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

6.2. Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy Konta (loginu) Licytanta są przekazywane Sprzedającemu.

6.3. Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem Geoexpo.online zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.4. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji.

6.5. Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:

a. na prośbę Licytanta albo

b. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta,

c. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru,

d. w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8.

6.6. Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.

6.7. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

a. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.8.

b. na podstawie decyzji Vesper, w sytuacjach opisanych w art. 8.2 pkt b.

6.8. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

a. Oferty z opcją Kup Teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące,

b. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z art. 7.2.

6.9. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

7.1. Geoexpo.online nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

7.2. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7.3. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

7.4. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego i o ile numer ten został udostępniony w zakładce: "Kupione", widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

7.5. Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy („Wiadomość dla Kupującego”). W treści Wiadomości dla Kupującego Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

7.6. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

Artykuł 8. ROLA GEOEXPO.ONLINE

8.1. Vesper nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Geoexpo.online ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Vesper w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

8.2. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Vesper może:

a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Geoexpo.online, w której publikowana jest Oferta,

b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,

c. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w Geoexpo.online, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku.

8.3. Vesper może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

8.4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Vesper, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Geoexpo.online, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d. uzależnić korzystanie z Geoexpo.online od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad w Regulaminie.

8.5. Niezależnie od zastosowania przez Vesper postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Geoexpo.online, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Vesper lub innych Użytkowników.

8.6. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Vesper i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Vesper w ramach Geoexpo.online. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z art. 6.8.

8.7. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.13 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Vesper.

Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE

9.1. Usługi świadczone przez Vesper w ramach Geoexpo.online są bezpłatne.

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Geoexpo.online powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Geoexpo.online lub szkodzą Użytkownikom.

10.2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

10.3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Geoexpo.online umowach.

10.4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Geoexpo.online stanowią przedmiot praw Vesper lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Geoexpo.online materiałów wymaga każdorazowo zgody Vesper i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Vesper oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Vesper, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Geoexpo.online w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 11. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

11.1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Vesper przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

11.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

11.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Vesper w związku z korzystaniem z Geoexpo.online, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Geoexpo.online.

11.4. Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w art. 11.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Geoexpo.online. W szczególności zabronione jest:

a) składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Geoexpo.online;

b) dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Geoexpo.online (na przykład ulotek reklamujących sklep internetowy);

c) zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.

11.5. Vesper zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Geoexpo.online, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

Artykuł 12. ZMIANY REGULAMINU

12.1. Vesper jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Vesper. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Geoexpo.online zmienionego Regulaminu.

12.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Geoexpo.online, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Geoexpo.online. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Vesper. Postanowienia art. 13 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 13. ROZWIĄZANIE UMOWY Z VESPER

13.1. Świadczenie usług w ramach Geoexpo.online ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

13.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Vesper, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie ofert zakupu Towarów w ramach Licytacji oraz dokonanie przez Licytanta zmiany kwoty zaoferowanej podczas Licytacji.

13.3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Vesper, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Geoexpo.online w ramach Konta, nie będzie możliwe.

13.4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Vesper za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

13.5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Vesper, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Geoexpo.online, bez uprzedniej zgody Vesper.

Artykuł 14. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

14.1. Użytkownik może kontaktować się z Vesper w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Vesper sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

b. elektronicznej (np. za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt" po uprzednim kliknięciu odnośnika "Centrum Pomocy" na stronie głównej Geoexpo.online).

14.2. Geoexpo.online może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

14.3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Vesper lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).

14.4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Geoexpo.online (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

14.5. Vesper rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Vesper zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

14.6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Vesper może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

14.7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Geoexpo.online w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art. 14.3, 14.4 i 14.5 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 15. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Vesper, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vesper w ramach Geoexpo.online na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Vesper w ramach Geoexpo.online będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

Artykuł 16. ZAŁĄCZNIKI

16.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności;

Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu;

16.2. Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Geoexpo.online. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.

Artykuł 17. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Appendix 1:

Part I.

Scope

1. Vesper, who is the operator of the trading platform available at www.geoexpo.online is an administrator within the meaning of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016. On the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (for simplicity, we will continue to used the abbreviation "RODO"), with respect to the personal data of Users, who are natural persons. This means that Vesper set out the objectives and means of the processing of your personal information on their own and at their own risk. If you have questions or doubts as to how protected your personal information by Vesper, contact Vesper (Email address is in Part IX of this document). Personal data is any information, that may identify you, such as your name, phone number, address and e-mail address for delivery of purchases you made on the platform Geoexpo.online. When the document below refer to the term "processing" or "processing", we mean all activities and operations on your personal data (eg. Their storage and analysis for the provision of its services).

2. The purpose of this Privacy Policy is to identify actions taken by Vesper, the protection of personal data processed in the collected through Geoexpo.online trading platform and mobile applications and related services and tools used by users to perform actions such as registration , posting or viewing Offers and perform a number of other, related to the above activities in connection with the use by the users of the services Vesper. All our activities are subject to the laws in force in the field of data protection, for example RODO. Our Privacy Policy is subject to Polish law and is consistent with RODO.

3. Your use of Geoexpo.online, including downloading the mobile app or the use of related services and tools, it is possible only after reviewing the terms of this Privacy Policy and Regulations Geoexpo.online.

4. By clicking on links posted on Geoexpo.online platform or mobile application can be redirected / s to websites or services, which are services provided by entities other than Vesper and thus located beyond our any direct or indirect control, in which the process processing, including the collection of personal information is in accordance with the principles laid down by these entities, eg. the privacy policy specific to those services or applications, in particular in the cases specified below.

Part II.

The processing of personal data by Vesper, including capture and storage

Below are the most common actions on the Users' personal data, which is also your personal information in connection with your use of the services Vesper

1. Accounts data and profile data: the creation of accounts by the User may be required to provide information identifying the user, including his contact details. Such data may include, for example. User name, email address and mailing address. According to the choice made by each other, Users can create a profile in the Account, which may also contain other data, such as user location, name, phone number and photos placed by the user on the platform Geoexpo.online. Accounts established under the profiles can be used by users for mutual contacts, for example in the case of interest in the offer made available on the platform Geoexpo.online. Users can share their personal information and other information on their public profiles (ie. Profiles, to which access may be anyone who uses the Internet), on the basis of their own, considered and informed decision. The user should carefully consider the risks that may be associated with going public such personal data, in particular address or exact location. Such risks may be, for example, the ability to identify the user by others, the loss of part of privacy, and in extreme cases even identity theft. If you log on to Vesper through external authentication service offered by entities, on whom Vesper has no control, Vesper in the platform Geoexpo.online acquires data only in the form of an e-mail user and only for the purposes of such logging. thought out and informed decision. The user should carefully consider the risks that may be associated with going public such personal data, in particular address or exact location. Such risks may be, for example, the ability to identify the user by others, the loss of part of privacy, and in extreme cases even identity theft. If you log on to Vesper through external authentication service offered by entities, on whom Vesper has no control, Vesper in the platform Geoexpo.online acquires data only in the form of an e-mail user and only for the purposes of such logging. thought out and informed decision. The user should carefully consider the risks that may be associated with going public such personal data, in particular address or exact location. Such risks may be, for example, the ability to identify the user by others, the loss of part of privacy, and in extreme cases even identity theft. If you log on to Vesper through external authentication service offered by entities, on whom Vesper has no control, Vesper in the platform Geoexpo.online acquires data only in the form of an e-mail user and only for the purposes of such logging. Such risks may be, for example, the ability to identify the user by others, the loss of part of privacy, and in extreme cases even identity theft. If you log on to Vesper through external authentication service offered by entities, on whom Vesper has no control, Vesper in the platform Geoexpo.online acquires data only in the form of an e-mail user and only for the purposes of such logging. Such risks may be, for example, the ability to identify the user by others, the loss of part of privacy, and in extreme cases even identity theft. If you log on to Vesper through external authentication service offered by entities, on whom Vesper has no control, Vesper in the platform Geoexpo.online acquires data only in the form of an e-mail user and only for the purposes of such logging.

2. Transactions: Vesper Geoexpo.online in the platform can process (for example, store or analyze) the information constituting the personal data of the user, allowing the Buyer and the Seller conclude an agreement, sending messages, communicate with other members and to make payments for services provided by Vesper Geoexpo.online in the platform. Some of the data necessary to issue the offer will also be required to create an account. Information posted by the user and in Offers "Communications to the Buyer" did not come from Vesper and are not initiated by Vesper. For this reason, the fullest extent permitted on the basis of applicable law, Vesper is not responsible for the information disclosed in the context of tenders and "Messages to the Buyer."

3. Operation User: Vesper in the platform Geoexpo.online, can accumulate and otherwise processing (eg. To store or analyze) data Users' personal contact with service department User. These data may be necessary to carry out communication with the user (eg. To answer the questions it is asking), but also to fulfill his request. Contact will also be possible through the use of data provided for this purpose on the User Account. If it is permitted under applicable law, Vesper will also be entitled to acquire (and otherwise process, for example storage) other personal data relating to communication with users, for example. Information on requests for assistance or feedback from the users.

4. Contact form: Vesper in the platform Geoexpo.online may collect your personal data in contact with Vesper and sellers through the available tools, including the contact form available on the platform Geoexpo.online. These data are necessary to allow a Vesper contact with users, but also enable the users contact with other users, for purposes directly related to the functioning of the platform Geoexpo.online, for example in connection with the conclusion of the contract of sale transactions within the platform Geoexpo.online. Provided by Vesper, the contact form is not used to conduct private correspondence not related to the implementation of the Transaction, and use it for such purposes may constitute a violation of the Rules of Geoexpo.online. In order to prevent infringements,

5. data communication made through the above-mentioned form Vesper can also analyze and block using special software the content of messages sent between users via the contact form mentioned above, especially if they have the nature of spam (unsolicited advertising), contain illegal content (eg . encouragement to make crimes) or otherwise threaten the safety of users (eg. are aimed against the law to obtain the password to the account).

6. The data collected by the web and mobile devices: When it is necessary to provide the service users or a legitimate interest Vesper or third parties, (which is, for example, to ensure the safety of IT resources or the safety of other users), Vesper is entitled to automatic acquisition and data logging transmitted to the server by web browser or device users. Such data may include, for example. IP address (the address used by the device's used for access to the platform Geoexpo.online), the parameters of the software and hardware used by the user (so we can improve, eg. The quality of our services) pages viewed, the identification number of the mobile device, Information about using applications and other data devices and system use. Gathering this information will be made in the case of use of the website or mobile application Geoexpo.online.

7. Polls: In addition, and only with your consent, occasionally, through questionnaires sent users via e-mail or made available directly in Geoexpo.online, Vesper collects personal information from users, which may include for example age. These data are used to study the preferences of users and adapt Vesper offer to their expectations, as well as used for statistical analysis. Consent to receive the survey, as well as its complete and return Vesper is always voluntary, and you may at any time opt out of receiving surveys in the same manner in which they agreed to receive.

8. Contests: From time to time Geoexpo.online competitions are organized. Users' personal data (eg. Data necessary to contact), who will take part in the competition, can be used by Vesper, for smooth conduct, eg. To notify the victory.

9. Promotional activities: Occasionally Geoexpo.online in promotional campaigns are organized. Contact details Members who voluntarily take part in promotional actions are processed by Vesper, in accordance with the law and for purposes connected with the promotion. The user may at any time opt out of receiving information about promotions in the same manner in which proceeded to contest or promotion.

Part III.

IP address, cookies, and identification numbers of mobile devices

1. Like many other websites offering a variety of electronically supplied services, Vesper can accumulate as a service platform Geoexpo.online data via technology such as cookies, tracking pixels and locally shared objects (eg. A browser or device) .

Part IV..

Use of data

1. Vesper processes (eg. Collect, store, analyze, etc.). Users' personal data in Geoexpo.online the following purposes:

1) allow full use of the platform Geoexpo.online,

2) to provide support to the User Accounts and Transactions Geoexpo.online on the platform, including solving technical problems;

3) the establishment and management of Account or User Accounts;

4) offers customization of content displayed by the platform Geoexpo.online or services of third parties based on user activity on the platform Geoexpo.online;

5) monitoring the activity of users including, among others, search keywords, published Offers and traffic management platform Geoexpo.online;

6) to interact with users, including for purposes related to the provision of services, user support, marketing activities permitted by the available channels of communication, in particular e-mail and telephone;

7) carrying out research and analysis platform Geoexpo.online among other things, in terms of functioning of the platform, improve the operation of the services available and assess the main interests and needs of visitors;

8) to ensure the safety of services provided electronically, including the enforcement of the Regulations Geoexpo.online and preventing fraud and abuse;

9) implementation of the agreements concluded in the framework of the contract of sale with other users on the platform Geoexpo.online, as part of their sales conducted by Vesper, only the data obtained in connection with the conclusion of the agreements;

10) complaint handling on the platform and Geoexpo.online Official Store Geoexpo.online;

11) ads matching according to the previously browsed content;

12) submitted service requests users in particular user and service department via the contact form;

13) organization of loyalty programs, contests and promotional campaigns in which users can participate;

14) performance of obligations under the law, including tax laws or accounting;

15) conduct court, arbitration and mediation;

16) the statistics;

17) storage.

2. Vesper is entitled to store the collected and tracked on the platform Geoexpo.online data only in the implementation of the above-identified business goals.

Part V.

data sharing

1. Vesper does not transmit to third parties your personal information without the consent of the users. If it is in accordance with the consent of the user or legitimate interest Vesper Vesper may share your personal data to other Internet services operated by Vesper. In this case, each of the users whose personal data have been made available will be informed about it in detail.

2. Vesper can work with third parties (eg. Specialized service providers store data or analytical services) in order to provide our services by these entities. In this case, these entities are not authorized to use your personal information for their own purposes (data will always be processed on behalf of and for the needs of Vesper), and their activities are governed by applicable law and this Privacy Policy;

3. Vesper may share your personal data Geoexpo.online support public authorities in the fight against fraud and abuse in Geoexpo.online, including in connection with the proceedings concerning possible violations of law or fight against other possible violations of the Rules of Geoexpo.online.

4. As part of the Privacy Policy adopted Vesper commits itself not to sell your personal information. In the event of a restructuring or sale of the business or part of the assets and the transfer of all or a substantial part of the new owner of your personal data may be transferred to the Buyer in order to ensure continuity of services under Geoexpo.online.

5. With the consent of the user, Vesper may share your personal data on the site charytatywni.Vesper public benefit organizations to enable them to make a thank you to you for the payment made.

6. Due to the need to prevent perform certain functions on the platform Vesper by web crawlers, the mechanism can be used for occasional Google reCAPTCHA examine whether the behavior of platform users do not wear signs of behavior of robots. Therefore Geoexpo.online may disclose Google Inc. Your IP address.

7. Vesper can provide anonymised data (ie. Those that do not identify specific users) to external service providers, trusted partners or research agencies in order to better understand the attractiveness of advertising and services to users, improve the overall quality and efficiency of services provided by or listed Geoexpo.online entities or participate in scientific studies bringing the wider social benefit.

8. The seller, to which the RODO, after obtaining personal data from Vesper Buyers are obliged to fulfill any obligations arising Buyers from RODO and other provisions of law, including ensuring the realization of their rights RODO.

Part VI.

Implementation of the User rights on the basis of RODO

1. We have prepared a special instruction of conduct for Members who wish to exercise their rights conferred on them by RODO described in point 3.

2. Moreover, the user who exercise the right granted to him by the opposition RODO should log out from all devices and remove these cookies (in some cases the process can take up to 48 hours).

3. Instructions RODO:

Right to information

In a transparent manner, using a simple and concise language will let you know:

- for what purposes we process your data and we have the legal basis for this

- how long we will process your data

- how are we going to profile your data and that you can oppose \

- what other rights you are entitled to, the right of access to data and receive a copy of, the right to rectification, erasure, right to object, the possibility to withdraw consent at any time, the right to bring a complaint to the supervisory authority.

Every customer gets Geoexpo.online email for information about the processing of data and their rights in this regard. In addition, you will always find the information in our Privacy Policy.

right of access

You have the right to access to your data that we process. At any time, you can download a copy of the data. You can do this through direct contact with us. If you decide to write a letter, go for security purposes and to verify if it will end positively, we will send you a copy of your data, while maintaining adequate security measures.

The right to delete data

You have the right to ask us to remove your data. We'll do it when you loose a contract with us and there will be no legal basis, for example resulting from the law, which will be imposed on us to further processing of your data. If the request to delete data proves that we are legally obliged to further process your data, we will inform you about this.

The right to restrict the data to store them

At your request we limit processing only to store them. Then we stop and do other things that make up the data processing, eg. Sharing. This applies, for example, when someone illegally used the data to your account registration Geoexpo.online, and you'll need them to clarify the situation (in this case in contacts with law enforcement authorities). In case of need, please contact us.

The right to move data

At your request within a month you will receive a file with the data in a structured, widely used .csv format. Ensure the safety of your data before you decide to pass it, make sure whoever gets it.

If you want to download your data from Geoexpo.online, you can do it through direct contact with us. If you decide to write to us, for security purposes we will ask you for verification, and if it will end positively, we will send you a copy of your data, while maintaining adequate security measures.

Regarding the right to object profiling data

You have the right to object regarding profiling (ordinary) through direct contact with us. But before you express opposition, remember that profiling we will match better search results and ads to your preferences. Thanks to shorten the search time you're interested in the products, and we show ads will be more relevant to your expectations.

Important: if a right of opposition, log out of your account on all devices and clear the cookies. In some cases, the process can take up to 48 hours.

The right to object regarding direct marketing

You have the right to raise objections concerning direct marketing through direct contact with us.

Part VII.

Security

All data collected by Vesper, are protected using reasonable technical and organizational measures and security procedures to protect against unauthorized access or unauthorized use. Affiliates of Vesper, trusted partners and external service providers manage the data in accordance with the requirements of security and privacy.

Part VIII.

change in provisions

If necessary, Vesper may amend the provisions of this Privacy Policy. In such a case, Article. 12 paragraph 2 of the Rules Geoexpo.online shall apply accordingly.

Part IX.

Contact details

Questions about the scope of the Privacy Policy should be directed via e-mail at office@geoexpo.online

Appendix 2:

Instruction to withdraw from the contract and the model declaration of withdrawal.

Within 14 days of the conclusion of a contract for the provision of electronic services with Vesper (Account Registration), you can withdraw from it without giving any reason.

To do so, please tell us about your decision, please e-mail: ............... .. You may use the model withdrawal, which you will find below.

WARNING!

The right of withdrawal shall not be entitled user that issued the tender, took part in the Auction, took advantage of the Buy Now option. MODEL OF WITHDRAWAL FORM (This form must be completed and returned just in case you wish to withdraw from the contract) VESPER Luke Gacek ul. Upper Ramparts 29, 44-100 Gliwice mail: ............ .. niniejszym I inform you of my withdrawal from the contract for the provision of services within the Service Geoexpo.online. Date of the agreement is .............................................., Name ................................................................... Login .....................................................................